§1. Definicje

 1. Organizator – Anna Filo-Zagraba wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Florystyka Naturalna by Anna Filo-Zagraba pod adresem Zimnodół 25, 32-300 Olkusz, NIP: 6371970150, REGON: 120777715.
 2. Konkurs – konkurs ogłoszony i przeprowadzany przez Organizatora.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora i dostępny pod adresem https://kwiatynacmentarz.pl.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła udział w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Konkurs trwa od dnia 1.07.2023 do dnia 31.12.2023 r.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 6. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu zamieszczone będą w Sklepie internetowym lub w materiałach promocyjnych Organizatora.

 

§3. Uczestnicy. Zasady zgłoszeń

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału jest wykonanie zadania konkursowego.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika następujących czynności:
 4. zakup w Sklepie internetowym kompozycji na cmentarz marki Memento Semper,
 5. wykonanie zdjęć zakupionej w Sklepie internetowym i umieszczonej na nagrobku kompozycji,
 6. przesłanie wykonanych zdjęć wraz z komentarzem na adres e-mail Organizatora biuro@kwiatynacmentarz.pl (Zgłoszenie konkursowe).
 7. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika musi zawierać jego imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu z Uczestnikiem.
 8. Zabronione jest przesyłanie zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie).
 9. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie konkursowe jednokrotnie.
 10. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe deklaruje wole udziału w Konkursie oraz oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 11. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zdjęć przesłanych w Zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym do opublikowania zdjęć na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, w jego Sklepie internetowym oraz materiałach promocyjnych.
 12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§5. Wyłonienie Laureatów

 1. Zgłoszenia konkursowe podlegać będą ocenie Komisji powołanej przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Komisja podejmuje decyzję większością głosó Od decyzji Komisji nie przysługuje tryb odwoławczy.
 3. Spośród przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze siedem najlepszych ich zdaniem dekoracji przyznając miejsca od jeden do dziesięć. Wybór Laureatów przez Komisję odbędzie się w oparciu o kryterium najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych dekoracji.
 4. Imiona i nazwiska Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie mogą być ogłoszone publicznie w Sklepie internetowym i mediach społecznościowych na profilach organizatora.
 5. Laureaci Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi wskazanymi w Zgłoszeniu konkursowym.

 

§6. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a. za zajęcie pierwszego miejsca: voucher o wartości 500,00 zł na zakupy w Sklepie internetowym,

b. za zajęcie drugiego miejsca: voucher o wartości 300,00 zł na zakupy w Sklepie internetowym,

c. za zajęcie trzeciego miejsca: voucher o wartości 100,00 zł na zakupy w Sklepie internetowym,

d. za zajęcie miejsca od cztery do siedem: 15% rabat na zakupy w Sklepie internetowym,

2. O przyznaniu nagród Uczestnikom Konkursu decyduje wynik Komisji.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

4. Laureat może zrzec się nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego i nagrody zastępczej.

5. Laureat powinien przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora w terminie dwóch dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §5 ust. 5 adres, na który nagroda zostanie wysł

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. bezskuteczna próba kontaktu z Laureatem, brak możliwości weryfikacji Laureata.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Komisja w oparciu o kryteria określone w §5 ust. 3 Regulaminu wybierze innego Laureata.

 

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Anna Filo-Zagraba wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Florystyka Naturalna by Anna Filo-Zagraba pod adresem Zimnodół 25, 32-300 Olkusz, NIP: 6371970150.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Laureató
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji Laureatów Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Organizatora.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora. ​​​​​​​