1Informacje ogólne

 

1     Właścicielem Sklepu Internetowego https://KwiatyNaCmentarz.pl/ jest Argroup Remigiusz Zagraba z siedzibą w 32-300 Olkusz, Zimnodół 25, NIP 637 182 48 33.

2     Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową: kwiatów, zniczy, wiązanek, akcesoriów na cmentarz, stroików za pośrednictwem sieci Internet. Adres Sklepu Internetowego https://KwiatyNaCmentarz.pl/

 

2. Dane kontaktowe

 

Biuro Obsługi Klienta Sklepu: +48 694 760 702  czynne jest w dni robocze:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

sobota  w godzinach od 9:00 – 15:00

Adres e-mail: biuro@kwiatynacmentarz.pl

Adres do korespondencji: Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25

Adres do zwrotów i reklamacji podany jest w §5 oraz w formularzach zwrotów i reklamacji.

Numer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych: Idea Bank 07 1950 0001 2006 0064 4988 0001

 

3. Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienie w sklepie (https://kwiatynacmentarz.pl/ )może złożyć tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ( Zamawiający).

 

 1. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu www.KwiatyNaCmentarz.pl za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach sklepu KwiatyNaCmenatarz.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający powinien:

◦     wybrać produkt lub usługę

◦     podać swoje dane adresowe

◦     wskazać adres wysyłki

◦     wybrać sposób dostawy

◦     wybrać metodę płatności

◦     zaakceptować regulamin sklepu

◦     potwierdzić wolę złożenia i opłacenia zamówienia.

 

 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep KwiatyNaCmenatarz.pl prześle zamawiającemu potwierdzenie jego otrzymania. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych przez Zamawiającego danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@kwiatynacmentarz.pl lub telefonicznie +48 694 760 702
 1. W najbliższym możliwym czasie po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 8, sklep KwiatyNaCmenatrz.pl prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co będzie stanowiło zawarcie umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wybrania metody płatności przedpłata, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu w systemie sklepu pełnej należności.
 3. Zamówienia przyjmowane są do realizacji  7 dni w tygodniu 24 h, a wysyłka nastąpi do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego kiedy zostało złożone zamówienie.
 4. Sklep KwiatyNaCmenatarz.pl  umożliwia Zamawiającemu wybór kliku metod płatności w tym możliwość opłacenia zamówienia „za pobraniem” w wybranych sposobach dostawy. Aktualna lista dostępnych metod płatności jest dostępna na stronie www.kwiatynacmentarz.pl/platnosci
 5. Sklep KwiatyNaCmenatrz.pl umożliwia zamawiającemu wybór kliku sposobów wysyłki. Aktualna lista dostępnych sposobów wysyłki jest dostępna na stronie www.kwiatynacmentarz.pl/warunki-dostaw
 6. Realizacja zamówienia, rozumiana jako przekazanie przesyłki przewoźnikowi następuje niezwłocznie, zazwyczaj do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym jest mowa w ust. 6.
 7. Zamówienie zostanie dostarczone do zamawiającego niezwłocznie pod wskazany adres lub do punktu odbioru, wskazanego w zamówieniu, zazwyczaj do 3 dni roboczych od daty przekazania kurierowi.
 8. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy oraz metody płatności i jest wyświetlany m.in. podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz na stronie w zakładce www.kwiatynacmentarz.pl/koszty-dostaw
 9. Ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( brutto).
 10. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu lub usługi.
 11. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin lub zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
 12. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Doradca Klienta sklepu KwiatyNaCmantarz.pl może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu lub mailowo w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.
 13. Akceptacja regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie elektronicznych faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz not księgowych w rozumieniu art. 106  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 14. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 15. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów internetowych płatności, udostępnionych przez sklep KwiatyNaCmenatarz.pl w trakcie procesu składania zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie nie dokonania płatności w tym terminie, sklep KwiatyNaCmenatarz.pl  może wezwać zamawiającego – drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, sklep może anulować zamówienie.
 16. W przypadku wybrania opcji dostawy Produktów transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Argroup Remigiusz Zagraba, Zamawiający dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayPal PayU  lub  przy odbiorze produktów, przy czym przy odbiorze produktów dokonanie zapłaty możliwe jest tylko gotówką.
 17. W przypadku, gdy Zamawiający jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w sklepie stacjonarnym Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w dniach i godzinach otwarcia sklepu. Numer telefonu kontaktowy jest wskazany w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 18. Argroup Remigiusz Zagraba przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania wpłaty od Zamawiającego.
 19. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 14 dni roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).
 20. Argroup Remigiusz Zagraba niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w przypadku braku dostępności całości lub części produktów objętych zamówieniem w sklepie KwiatyNaCmentarz.pl, w którym Zamawiający złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem do Zamawiającego zostanie przesłana wiadomość e-mail lub nawiązany będzie  kontakt telefoniczny z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Zamawiający może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail: biuro@kwiatynagrob.pl. Argroup Remigiusz Zagraba niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Zamawiającemu całość kwoty uiszczonej w związku z zamówieniem.
 21. W przypadku Zamawiającego, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w sklepie stacjonarnym, w wypadku braku możliwości przygotowania produktów do odbioru w uzgodnionym terminie Argroup Remigiusz Zagraba skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym w celu potwierdzenia woli Zamawiającego realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Zamawiającego na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Argroup Remigiusz Zagraba dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Zamawiającego za niedostarczone produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym i Argroup Remigiusz Zagraba, gotówką w sklepie stacjonarnym, w którym produkty zostały zakupione.
 22. Argroup Remigiusz Zagraba poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów.
 23. Odbioru produktu może dokonać:
 24. a. osobiście Zamawiający, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi oraz okazaniu dowodu tożsamości. b.     inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym) oraz pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub potwierdzeniem mailowym lub sms.
 25. Argroup Remigiusz Zagraba jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru produktów. Argroup Remigiusz Zagraba może odmówić wydania produktów w sytuacji braku przedstawienia danych lub w przypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru produktów.
 26. Zamawiający powinien dokonać odbioru zamówionych produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania produktów. W przypadku braku odbioru produktów w tym terminie zamówienie Zamawiającego zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Zamawiającemu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Zamawiający zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

4. Reklamacje

 

1.   Sklep KwiatyNaCmentarz.pl  ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową, na przykład drogą elektroniczną.

2.  Sklep KwiatyNaCmentarz.pl udostępnia narzędzia ułatwiające proces składania reklamacji. Zasady składania reklamacji są dostępne na stronie sklepu pod następującym adresem https://kwiatynacmentarz.pl/reklamacje

3. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis reklamacji, numer zamówienia oraz nazwę produktu. Można skorzystać z załączonego formularza reklamacyjnego.

4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany produkt na adres: Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25 z dopiskiem „Dział Reklamacji i Zwrotów”

5. Sklep KwiatyNaCmentarz.pl do 14 dni odniesie się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi o sposobie jej rozstrzygnięcia na papierze lub innym trwałym nośniku, np. wiadomość e-mail.

6. Jeżeli produkt ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep lub Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy produktu.

7. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez sklep KwiatyNaCmentarz.pl naprawy produktu żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep KwiatyNaCmentarz.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

9. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy produktu. Sklep KwiatyNaCmentarz.pl  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep KwiatyNaCmentarz.pl – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany produkt niezwłocznie.

12. Zwrot należności, o którym jest mowa w pkt. 11, zostanie dokonany w tej samej formie, z jakiej skorzystał Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez przelew na wskazane przez zamawiającego w formularzu reklamacyjnym konto.

 

5.  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

1     Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia, wskazana przez Zamawiającego i inna niż kurier weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku pozostałych umów, po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zamawiający powinien poinformować Argroup Remigiusz Zagraba o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą na adres: Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodrł 25 „ Dział Reklamacji i Zwrotów” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kwiatynagrob.pl.

3     Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dostępnego pod adresem http://kwiatynacmentarz.pl/reklamacjeizwroty, jednak nie jest to obowiązkowe. Zamawiający może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub skorzystać z formularza sklepu KwiatyNaCmentarz.pl lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający skorzysta z ww. możliwości, Sklep KwiatyNaCmentarz.pl prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację, dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sklep KwiatyNaCmenatrz.pl zwraca zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, w tym opłacone koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep KwiatyNaCmenatrz.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep KwiatyNaCmentarz.pl został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży.

2. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep KwiatyNaCmentarz.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwrot należy odesłać na adres: Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25 – „Dział Reklamacji i Zwrotów”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował sklep KwiatyNaCmentarz.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli zamawiający odeśle zwracany produkt przed upływem 14 dni.

4. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów, chyba że w danym przypadku sklep KwiatyNaCmentarz.pl zgodził się je ponieść. Wysokość tych kosztów zazwyczaj nie przekracza kwoty 21 złotych.

5. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6. Jeżeli zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zamawiający poinformował sklep KwiatyNaCmentarz.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

a. umowy o świadczenie usług, jeżeli sklep KwiatyNaCmenatarz.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt / usługa nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt / usługa dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty / usługi, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

8. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jak również zwrotach i reklamacji jest Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25, NIP 637 182 48 33.

2. Dane osobowe, podane przez Zamawiającego na stronie https://kwiatynacmentarz.pl/, są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji.

3. Podanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oraz dokonanie zwrotów lub reklamacji.

4. Dane osobowe, o których jest mowa w ust 1-3, są powierzane firmom współpracującym ze sklepem przy realizacji zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozowe i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi zamówienia i dostawy.

5. Dane osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. firm.

 

8. Inne postanowienia dotyczące danych osobowych, w tym ich przetwarzania w celach marketingowych 

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze sklepu Internetowego https://kwiatynacmentarz.pl/  jest Argroup Remigiusz Zagraba 32-300 Olkusz, Zimnodół 25, NIP 6371824833 ( Administrator).
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@kwiatynagrob.pl.
 3. Dane osobowe, podane przez Zamawiającego w związku z rejestracją konta w sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie KwiatyNaCmentarz.pl, będą przetwarzane przez Argroup Remigiusz Zagraba w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w sklepie KwiatyNaCmentarz.pl (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Argroup Remigiusz Zagraba w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupowego, jakim jest możliwość zaimportowania pozostałych danych kupującego po podaniu NIP, dane w zakresie imienia, nazwiska, nazwy pod jaką jest prowadzona działalność, adresu i numeru telefonu (o ile znajduje się on w bazie) zostaną pobrane przez Argroup Remigiusz Zagraba z Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Dane osobowe Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayPal i PayU, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. PayPal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home i  PayU https://www.payu.pl, https://www.przelewy24.pl  W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji dostarczania zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex24, apczka.pl, epaka.pl  https://www.epaka.pl , inpost.pl zostaną powierzone Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy produktu, w tym informacje służące komunikacji z Zamawiającym ( numer telefonu oraz adres e-mail).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Argroup Remigiusz Zagraba przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach sklepu KwiatyNaCmentarz.pl  oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Argroup Remigiusz Zagraba praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako pola obowiązkowe jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w sklepie KwiatyNaCmentarz.pl oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Zamawiający wybrał taką opcję).
 9. Argroup Remigiusz Zagraba dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Argroup Remigiusz Zagraba środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https, SSL).
 10. Argroup Remigiusz Zagraba w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, powierzyła przetwarzanie Twoich danych osobowych: Home ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242 (serwer na którym znajduje się Sklep).

 

 

9. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 

 1. Sklep https://kwiatynacmentarz.pl/, za pośrednictwem, której sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii RWD.
 2. Do przeglądania i korzystania ze sklepu KwiatyNaCementarz.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
 3. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu KwatyNaCmentarz.pl wymaga przeglądarki internetowej w aktualnej wersji zalecanej przez producenta. Wersje przeglądarek internetowych, które mają większe prawdopodobieństwo poprawnego wyświetlania treści i działania sklepu to: Opera, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.
 4. Korzystanie ze sklepu KwiatyNaCmentarz.pl w pełni wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 5. Sklep KwiatyNaCmenatrz.pl zakazuje publikowania na platformie sklepu  treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste sklepu KwiatyNaCmenatrz.pl oraz Klientów, Kontrahentów lub osób trzecich.

 

10. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep KwiatyNaCmenatarz.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących : a. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień regulaminu do nowych przepisów prawa; b. zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela sklepu KwiatyNaCmentarz.pl, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień regulaminu do wymogów prawnych; c.zmiany w zakresie proponowanych przez sklep KwiatyNaCmenatarz.pl funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.
 • Korzystający ze sklepu KwiatyNaCmentarz.pl zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://kwiatynacmentarz.pl/ oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail, podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
 • Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w pkt. 2, przy czym Zamawiający ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze sklepem KwiatyNaCmentarz.pl, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wypowiedzenie umowy wiążącej ze sklepem skutkuje likwidacją konta Zamawiającego.
 • Informacje, które sklep KwiatyNaCmentarz.pl przekazuje za pośrednictwem niniejszego regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa w §3 pkt. 4) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, wraz z uzupełnieniem w postaci zasady zwrotów i reklamacji, dostępny jest na stronie https://kwiatynacmentarz.pl/ z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a sklepem KwiatyNaCmentarz.pl  jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy powszechne.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku sklep KwiatyNaCmentarz.pl i Zamawiający wyrażą na to zgodę. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl, a w szczególności w ramach następującej podstrony: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 4. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 r., konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sądu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Adres sklepu KwiatyNaCmentarz.pl poczty elektronicznej to: biuro@kwiatynacmentarz.pl
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 7. 7. Postanowienia 5 nie dotyczą zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.

 

REGULAMIN ważny od 1 lipca 2018 roku